fbpx

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem:
  • oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej w siedzibie NEOREH., pocztą tradycyjną na adres siedziby NEOREH. lub na adres poczty elektronicznej NEOREH.: szkolenia@neoreh.pl
  • datą złożenia rezygnacji jest dzień wpływu rezygnacji do NEOREH.
  • w przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszony o koszty rezygnacji, których wysokość zależna jest od terminu jaki pozostał do rozpoczęcia szkolenia.
 2. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wynoszą:
  • 100,00 złotych – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w okresie od momentu dokonania rejestracji do 40 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  • 50% wpłaconej kwoty – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w okresie od 40 do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  • 80% wpłaconej kwoty – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w terminie od 30 do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  • 100% wpłaconej kwoty – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, z zastrzeżeniem pkt 5.
 3. W przypadku nieprzystąpienia przez Uczestnika do szkolenia z przyczyn niezawinionych przez NEOREH. i niezłożenia rezygnacji z uczestnictwa lub złożenia rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty potrącana jest na poczet kosztów z tytułu nieprzystąpienia do szkolenia, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (zwolnieniem lekarskim), i wynikającej z niej nieobecności na wykupionym szkoleniu, kwota wpłacona za szkolenie może zostać przekazana na poczet innego wybranego szkolenia dostępnego na Platformie NEOREH.
 5. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a NEOREH. zwraca Uczestnikowi będącemu Konsumentem wszelkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 6. Prawo Uczestnika będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy określone w poprzednim punkcie nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli NEOREH. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez NEOREH. utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez NEOREH. o utracie prawa odstąpienia od umowy.