fbpx

Regulamin szkoleń Neoreh

Regulamin szkoleń Neoreh

Regulamin organizacji kursów oraz szkoleń za pośrednictwem Platformy NEOREH.

Kursy i szkolenia oferowane przez Platformę NEOREH. (dalej: „NEOREH.”) są dedykowane przedstawicielom zawodów medycznych takim jak: fizjoterapeuta, lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, farmaceuta oraz przedstawicielom takich zawodów jak: masażysta, terapeuta zajęciowy, logopeda. Każdorazowo przy opisie szkolenia publikowana jest informacja o tym, do jakiej grupy odbiorców jest ono kierowane.

 1. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dedykowany wybranemu szkoleniu oraz dokonać opłaty rejestracyjnej (zaliczka lub pełna opłata za szkolenie) wskazanej w opisie szkolenia. Przy niektórych rodzajach szkoleń wymagane jest dostarczenie potwierdzenia posiadanego wykształcenia kierunkowego.
 2. Opłaty rejestracyjnej można dokonać poprzez system płatności online lub wykonując przelew na wskazany numer konta bankowego.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera dane uczestnika takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu (jeśli dotyczy).
 4. W zależności od rodzaju szkolenia płatność za szkolenie może być zrealizowana jednorazowo za całość szkolenia (np. za szkolenia prowadzone w formule online lub za szkolenia stacjonarne ze statusem „last minute”, których termin przypada w okresie krótszym niż 30 dni od daty rejestracji) lub jest rozłożona na 2 części (zaliczka oraz płatność główna).
 5. Kwota zaliczki oraz kwota płatności głównej są każdorazowo podane w opisie szkolenia.
 6. Liczba dostępnych miejsc na dane szkolenie jest każdorazowo wskazana w opisie szkolenia i o ewentualnym przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność dokonania prawidłowej rejestracji (tj. wypełnienie formularza rejestracyjnego, dokonanie wymaganej opłaty oraz dostarczenie potwierdzenia wymaganego wykształcenia – w przypadku, kiedy jest konieczne).
 7. Zaliczka lub pełna opłata za szkolenie powinna być uiszczona w terminie do 7 dni od dnia rejestracji w przypadku szkoleń stacjonarnych lub nie później niż na 2 dni robocze przed terminem szkolenia realizowanego w trybie online (webinar).
 8. Po upływie wskazanych w pkt 7 terminów oraz braku uiszczenia zaliczki następuje wykreślenie Uczestnika ze szkolenia.
 9. Płatność główną za szkolenie stacjonarne należy uiścić na konto NEOREH. w terminie do 40 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.
 10. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem:
  • oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej w siedzibie NEOREH., pocztą tradycyjną na adres siedziby NEOREH. lub na adres poczty elektronicznej NEOREH.: szkolenia@neoreh.pl 
  • datą złożenia rezygnacji jest dzień wpływu rezygnacji do NEOREH.
  • w przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszony o koszty rezygnacji, których wysokość zależna jest od terminu jaki pozostał do rozpoczęcia szkolenia.
 11. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu wynoszą:
  • 100,00 złotych – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w okresie od momentu dokonania rejestracji do 40 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  • 50% wpłaconej kwoty – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w okresie od 40 do 30 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  • 80% wpłaconej kwoty – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w terminie od 30 do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  • 100% wpłaconej kwoty – w razie skutecznego złożenia rezygnacji przez Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, z zastrzeżeniem pkt 14.
 12. W przypadku nieprzystąpienia przez Uczestnika do szkolenia z przyczyn niezawinionych przez NEOREH. i niezłożenia rezygnacji z uczestnictwa lub złożenia rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty potrącana jest na poczet kosztów z tytułu nieprzystąpienia do szkolenia, z zastrzeżeniem pkt 14.
 13. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (zwolnieniem lekarskim), i wynikającej z niej nieobecności na wykupionym szkoleniu, kwota wpłacona za szkolenie może zostać przekazana na poczet innego wybranego szkolenia dostępnego na Platformie NEOREH.
 14. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a NEOREH. zwraca Uczestnikowi będącemu Konsumentem wszelkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 15. Prawo Uczestnika będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy określone w pkt 14 nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli NEOREH. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez NEOREH. utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez NEOREH. o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, NEOREH. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych Uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim Uczestnikom lub przenoszone na poczet innego szkolenia – w zależności od woli Uczestnika.
 17. W razie niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn niezależnych od Instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) NEOREH. zastrzega sobie możliwość zmiany Instruktora prowadzącego na Instruktora o takich samych kwalifikacjach.